โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นจากสภานักเรียน

สภานักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะนกเภาดำเนินการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นจากสภานักเรียนระดับประเทศ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเจตนารมณ์สภานักเรียนระดับประเทศ 4 ข้อ ได้แก่

1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และ
4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
สภานักเรียน