โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

ผู้อำนวยการ นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

Previous
Next

โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

ประวัติ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ตั้งอยู่ หมู่ 1  ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยขุนภักดีสงคราม  นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464  เมื่อเปิดครั้งแรกตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลกรูด ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกรูด  โดยมีนายกล่ำ  ศรีเกิด  เป็นครูใหญ่ แต่การสัญจรไปมา ไม่สะดวก จึงย้ายมาสร้างใหม่ที่วัดเขานางเภา หมู่ 1 ตำบลเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2464 เปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1084640213 รหัสไปรณีย์ 84220 

โรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามหลัก คําสอนของศาสนาเป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขในการดำรงชีวิตและความเป็นไทยมีการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเกาะนกเภาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ นำหลักการบริหาร เพื่อรวมพลัง สามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน ทั้งการเสริมแรง กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักการมีส่วนร่วมและอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุเคราะห์เกื้อกูลกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีแบบเอกลักษณ์ชุมชนคนไทยที่อาศัย ช่วยเหลือกันและกัน มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมหรือทำงานที่มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ในฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ที่ เหมาะสมตามวัยและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและอยากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครู ได้ออกแบบร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยคุณครูได้มีวิธีการสอนที่หลายหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีวัดและประเมินผล ทั้งแบบสังเกต การเปิดประเด็นแบบเสรี การลงมือปฏิบัติจริง วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การใช้แหล่งเรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนบ้านเกาะนเภา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ชุมชนพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

ปรัชญา

“ความรู้คือเครื่องส่องทางเดินให้ชีวิต”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน
4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียนวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธ และยึดกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฎผลเป็นรูปธรรม
7.สรรหา เร่งรัด และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาการวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบต่อเนื่องที่เป็นธรรม และทั่วถึงโดยสร้างขวัญและกำลังใจแก้ผู้ปฎิบัติดี ตั้งใจทำงาน
8. ส่งเสริมบุคลากรที่รับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ควร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รู้จักพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสังคมได้ดี

เป้าหมายประสงค์
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลามุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นานาสาระ

การศึกษาและการวิจัย กลไลการควบคุมยีนและกล่องเสียง

การศึกษาและการวิจัย กลไลการควบคุมยีนและกล่องเสียง

การศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟูตัน มีบทความเกี่ยวกับธรรมชาติสองบทความ สิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงโดยมนุษย์ ได้พัฒนากลไกการควบคุม การแสดงออกของยีนที่ซับซ้อน เพื่อตอบสนองความต้องการของการเจริญเติบโต และกระบวนการพัฒนาที่ซับซ้อน กระบวนการเริ่มต้น การถอดความเกิดขึ้นในพื้นที่โปรโมเตอร์ที่มีความหลากหลายสูง ซึ่งมียีนที่แตกต่างกันหลายหมื่นยีน พวกเขาควบคุมการเริ่มต้นของการถอดเสียงเป็นคำอย่างไร

ปัญหานี้เป็นหัวข้อหลัก ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาโดยตลอด ทีมวิจัย จากสถาบันวิจัยชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฟูตัน ได้ทำการวิจัยระยะยาว เกี่ยวกับหัวข้อนี้ และตีพิมพ์บทความวิจัยขนาดยาว การวิจัยโครงสร้างเผยตัวส่งเสริมการรับรู้เชิงซ้อน ก่อนการถอดเสียง และกลไกการชุมนุมแบบไดนามิกทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ข้อมูลเชิงลึกเชิงโครงสร้าง เกี่ยวกับการประกอบที่ซับซ้อน ก่อนการเริ่มต้นในตัวส่งเสริมหลัก

บทความนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ กลุ่มวิจัย มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง ในด้านกฎระเบียบการถอดยีนเป็นเวลาหลายปี ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว พวกเขาได้ตีพิมพ์บทความวิทยาศาสตร์ และในเดือนมีนาคมปีนี้ พวกเขาได้ตีพิมพ์บทความยาวอีกเรื่อง เกี่ยวกับการวิจัยเซลล์ มาดูความสำเร็จล่าสุดนี้ด้วยกัน ยีน 85%ขึ้นไป การเริ่มต้นการถอดเสียงเป็นคำอย่างไร

เพื่อให้เกิดการควบคุม การแสดงออกของยีนที่ซับซ้อน เซลล์ของมนุษย์ได้พัฒนา เป็นคอมเพล็กซ์ที่มีโปรตีนประมาณ 100ตัวที่จำเป็น สำหรับการถอดรหัสยีนที่เข้ารหัส โปรตีนในยูคาริโอต และอาร์เคีย โดยมีสารประกอบเชิงซ้อนหลายตัว ที่นำดีเอ็นเอไปสู่สารตั้งต้น เป็นแกนกลาง ซึ่งจดจำยีนเข้ารหัส และยีนขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด พื้นที่โปรโมเตอร์ของยีนที่ไม่มีการเข้ารหัสบางตัว ตอบสนองต่อสัญญาณกำกับดูแล การถอดเสียงต่างๆ เพื่อเริ่มการถอดความของยีน

ในตำราชีววิทยา ระดับโมเลกุลในปัจจุบัน รูปแบบการเริ่มต้นการถอดความคือ โปรตีนที่จับกับ TATA เป็นปัจจัยการถอดความทั่วไป ที่ผูกเฉพาะกับลำดับดีเอ็นเอ จดจำและโค้งตัวส่งเสริมกล่องเสียงทาทา โดยเฉพาะคัดเลือกโพลีเมอเรส เพื่อเริ่มการถอดความ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งเสริมยีนของมนุษย์มากกว่า85% ไม่มีกล่องเสียงทาทา ที่เรียกว่า TATA-less โปรโมเตอร์ และกระบวนการถอดรหัสยีนเกือบทั้งหมด ต้องการคอมเพล็กซ์ เป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยในการถอดความทั่วไปที่สมบูรณ์ ซึ่งโปรตีนที่จับกับทาทา เป็นปัจจัยการถอดความทั่วไป ที่ผูกเฉพาะกับลำดับดีเอ็นเอ ไม่สามารถแทนที่ฟังก์ชันได้

ดังนั้น แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คอมเพล็กซ์ที่ใช้โปรตีนที่จับกับกล่องเสียงทาทา เป็นปัจจัยการถอดความทั่วไปที่ผูกเฉพาะกับลำดับดีเอ็นเอ เป็นจำนวนมาก แต่วิธีการที่พีไอซี ที่สมบูรณ์ที่เป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยการถอดความทั่วไป ประกอบอยู่บนตัวส่งเสริม ประเภทต่างๆ ยังไม่ได้รับการชี้แจง สำหรับยีนมากกว่า85% การเริ่มต้นการถอดความเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน ในฟิลด์การถอดความ

พีไอซี รับรู้ว่าถึงโปรโมเตอร์ และเสร็จสิ้นการประกอบหลายขั้นตอน การศึกษานี้อธิบายเป็นครั้งแรก เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมเพล็กซ์ การเริ่มต้นการถอดความล่วงหน้าพีไอซีที่มีเป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยการถอดความทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พีไอซีรู้จักตัวส่งเสริมประเภทต่างๆ และทำให้กระบวนการแบบไดนามิกที่สมบูรณ์ ของการประกอบหลายขั้นตอนสมบูรณ์ได้อย่างไร

หลังจากทำงานหนักมาหลายปี ทีมงานได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ไครโออิเล็กตรอน เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างคอมโพสิตของขั้นตอน และสถานะการประกอบที่สำคัญทั้งหมด ในกระบวนการประกอบพีไอซี เพื่อที่จะศึกษา การรับรู้ของโปรโมเตอร์ประเภทต่างๆ โดยพีไอซี นักวิจัยได้รวบรวม และวิเคราะห์โครงสร้างของพีไอซี คอมเพล็กซ์ในโปรโมเตอร์ทุกประเภท โครงสร้างที่ซับซ้อน 25รายการให้ข้อมูลโครงสร้างที่

ครอบคลุม สำหรับขั้นตอนต่างๆ ของการประกอบพีซีไอ สถานะการทำงานที่แตกต่างกัน และประเภทของตัวส่งเสริมที่แตกต่างกัน

การวิจัยและการวิเคราะห์พบว่า TFIIDประกอบด้วยบริเวณที่มีผลผูกพันดีเอ็นเอหลายแห่ง มีความทนทานต่อลำดับสูง และสามารถระบุตัวส่งเสริมยีนประเภทต่างๆ ได้ สำหรับโปรโมเตอร์ประเภทต่างๆ พีไอซีจะผลักตัวส่งเสริมให้อยู่เหนือศูนย์เร่งปฏิกิริยาโพลีเมอเรส เพื่อเตรียมการถอดเสียงเป็นสองวิธี และเสนอแบบจำลอง การสะสมตัวก่อการสองแทร็ก รูปแบบพีไอซีที่สมบูรณ์ในไดรฟ์ พร้อมสำหรับการเริ่มต้นการถอดเสียงเป็นสองด้าน

การค้นพบนี้ยังทำลายมุมมองดั้งเดิมที่ว่า โปรตีนที่จับกับ TATA เป็นปัจจัยการถอดความทั่วไปที่ผูกเฉพาะกับลำดับดีเอ็นเอ ผูกกับกล่องเสียงทาทา จากระดับโมเลกุลเท่านั้น และอธิบายได้ว่า การถอดยีนจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวส่งเสริมยีนเกือบทั้งหมด งานนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ ในด้านการถอดความในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยจัดแสดงกระบวนการเริ่มต้นการถอดความแบบไดนามิกสูง ในระดับโมเลกุล และวางรากฐานทางทฤษฎีสำหรับการวิจัยในภายหลัง เกี่ยวกับการควบคุมการแสดงออกของยีน

โรงเรียน บ้านเกาะนกเภา หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220